kolmapäev, 6. november 2019


 

TLT AS väärib usaldust
 

(Ниже вы можете найти перевод статьи на русский язык.)
 
 
Mõne aja eest algatas TLT ASi sisekontroll järelvalvemenetluse varuosa hangete seaduslikkuse kontrollimiseks. Mingeid rikkumisi ei täheldatud, ent meie hämmastuseks lekitati avalikkusele järelvalvemenetluse esmane lõppjäreldusi mitte sisaldav versioon. Muidugi tekitas see võimaluse ettevõtte ründamiseks. Konsulteerides TLT ASi nõukoguga, sündis otsus, anda asja uurimine politseile, et kõrvaldada kõik võimalikud kahtlused.
Just sellest loogikast lähtudes esitas TLT ASi nõukogu esimees abilinnapea Kalle Klandorf möödunud kuul keskkriminaalpolitseile kuriteoteate, kuna leidis TLT sisekontrolöri aruandest viite võimalusele, et vaatamata ettevõttes läbi viidud uuendustele pole kõik tehingud ja laoarvestus piisavalt läbipaistvad, jättes ruumi kahtlustele. Tänaseks on üheselt selge, et mingit kuritegu toime pandud pole. Jäänud on kahtlustus väärteos, mille suhtes viib uurimist läbi rahandusministeerium.
Nähes, kuidas TLT ASiga seonduvad teemad on viimasel ajal olnud meedias teravdatud tähelepanu all ning et ka uurimise alustamine rahandusministeeriumis on pälvinud laialdast huvi, otsustasin blogis antud teemat selgitada. Arvan, et on otstarbekas tuua siin ära ettevõtte seisukoht, võttes sellega alus spekulatsioonideks. Püüan jääda eelkõige faktide juurde ja rääkida asja sisulisest küljest.
Kahtlustus väärteos puudutab pikemat perioodi.
Rahandusministeeriumi algatatud uurimine hõlmab ajavahemikku 2017-2019 esimene pool ning on seotud varuosade soetamisega firmast Fastighet i Edeby AB.
Kui TLT ASi uus juhatus 2018. aasta septembris tööd alustas, oli üheks esimeseks väljakutseks selguse loomine seni kehtinud varuosade hanke süsteemis, kuna see oli segane, ebaloogiline ja arusaamatu. Enne 2018. aasta septembrit toimunud tehingute suhtes on käimas ka kohtueelne uurimine ning TLT AS on esitanud tollel ajal ettevõtte huvide vastaselt tegutsenud endistele töötajatele ka 1,9 miljoni euro suuruse solidaarse tsiviilhagi. Kui rahandusministeerium peaks omakorda leidma selle perioodi soetuste osas normide rikkumist, tuleb ettevõttel seda tunnistada, küll aga mööndusega, et tänaseks on uus juhtkond varuosade hankimise viinud hoopis uutele alustele, käivitades läinud aasta mais Eestis ainulaadse elektroonilise varuosade soetussüsteemi Etend. Sellega oleme lõpetanud aastatel 2017 ja 2018 varuosade soetamises esinenud kaheldava väärtusega praktika, kus osad osteti kitsalt ringilt pakkujatelt ning nagu on hiljem selgunud, läbi ettevõttega seotud inimestele kuulunud vahendusfirmade. Enam pole see võimalik, sest Etendis pakuvad meile varuosi 57 partnerit ning otsustavaks saab kauba hind. Tänu sellele oleme saavutanud varuosade soetamismaksumuses 30% kokkuhoiu, mis selle aasta 9 kuuga andis 740 000 eurot säästu.
Meie eesmärgiks on ettevõtte kasu.
Siin jõuamegi põhimõtteni, mida 2018. aasta septembrist tööd alustanud juhatus ja kogu TLT ASi tööpere järgib – meie eesmärgiks on kulude kokkuhoid ja ettevõtte kasu. Me järgime hangete juures seadusest tulenevaid norme, ent lähtume oma tegevuses kulude kokkuhoiust ja efektiivsusest. Me teostame pidevalt hinnapäringuid ja uurime turgu, sest üksnes nii võime soetada varuosi isegi kuni 17 korda odavamalt. Näiteks kui Volvo esinduses on rihmarulli müügihind 177,93 eurot, siis sama osa õnnestub soodusmüügist soetada ka 10 euroga. Generaatori rihma eest peaksime esinduses käima välja 41,47 eurot, aga meil õnnestus sama osa saada 7 euroga. Vahe on märgatav ja mis peamine, kontrollitud järelturu osade kasutamine ei kahjusta turvalisust.
Eriti oluline on hankida odavaid varuosi bussidele, mille eluring hakkab täis saama. Meil on hetkel kasutuses ca 150 bussi, mille vanus ületab 15 aastat. Nende väärtus on kusagil 7000 euro kandis. Kümmekonnal bussil on amortiseerunud lõõtsalaagrid, mis uuena maksavad 12-14 000 eurot, järelturult on neid võimalik aga hankida 1,5-2,5 tuhande eest.  Pole mõistlik paigaldada bussile, mis on plaanis järgmisel aastal kasutusest maha võtta, tuhandete eurode eest varuosi, kui sõiduki töökindluse tagab ka originaalosast märksa odavam pruugitud jupp. Kas selles loogikas leidub midagi vildakat? Arvan, et mitte. Arvestades, et meie bussiparki kuulub enam kui 500 üksust, siis ulatuvad kulud varuosadele miljonitesse ning ka kokkuhoid on samas suurusjärgus. 
Arvestada tuleb ka sellega, et seoses Scania kangekaelse gaasibusside hanke vaidlustamisega, kasvab meie varuosade nõudlus veelgi. Bussid, mida soovime gaasisõidukitega asendada, peavad jätkama seni tööd, kuni riigikohus vaeb, kas võtta Scania apellatsiooni nende kaebuse tagasi lükanud ringkonnakohtu otsuse suhtes menetlussee või mitte. Ühe hankepoole kangekaelne soov lõputult kohtus vaielda, toob meie ettevõttele, laiemas plaanis aga pealinna maksumaksjale, kaasa olulisi kulusid. Ka siin tuleks küsida, kust peaks minema piir hankeprotsessis lubatud vaidlustamise ja Scania ärieetika vahel. Tekib tunne, et selle suure ja eduka bussitootja juhatus ei adu, millisesse ettevõtte kuvandit kahjustavasse tegevusse on kohalik esindus nad tõmmanud.
Kui väärtegu pole, tuleks menetlus võimalikult kiiresti lõpetada.
TLT AS on kasutanud rahalisi vahendeid kooskõlas riigihangete korraldamise põhimõtetega. Me lähtume ettevõtte huvidest, olles säästlikud, efektiivsed, konkurentsi soodustavad. Kui soetatavate varuosade allahindlus toimub lühikese aja vältel, mil neid saab osta kordades soodsama hinnaga, tuleb võimalust kasutada. Kui Etend kaasab pakkumistesse ligi 60 ettevõtet, mis omavahel võisteldes langetavad hinda, on see kasulik nii ettevõttele, kui ka maksumaksjale, kelle raha eest meie teenust tellitakse. Riigihanke seadus ei keela kauba muretsemist kampaania- ja kiirmüükidelt. Sellest oleme ka lähtunud.
Rahandusministeeriumi menetluse eesmärgiks on meetmete rakendamine väärtegude ärahoidmiseks. Aga vajalikud meetmed on Etend süsteemi näol rakendatud juba enam kui pool aastat tagasi. Milline võiks siis olla alustatud menetluse kasutegur? Kas enne praeguse juhatuse ametisseasumist toimunud väärtegudele osundamine, olukorras, kus TLT AS on toona valitsenud segadusest teadlik ja tänaseks põhjused kõrvaldanud, on piisav argument rahandusministeeriumi ressursi kulutamiseks? Need küsimused jäävad õhku seni, kuni ministeeriumilt pole tulnud vastust kuidas ja kas kavatsetakse uurimist jätkata.
TLT ASi uus juhatus on toonud ettevõtte töökultuuri olulise muutuse, kõrvaldades võimalused korruptsiooniks. Muidugi pole see meeltmööda neile, kes harjusid kasutama asjaajamises valitsenud korralagedust enda huvides. Kui nüüd elektroonilised registrid välistavad oma huvides tegutsemise, on tekkinud grupp endisi aegu igatsevaid tegelasi, kes püüavad igati diskrediteerida ettevõtte ja praeguse juhatuse tööd. Kahjuks läheb meedia nende provokatsioonidega kaasa, eksitades avalikkust ennatlike järelduste ja pooltõdedega. Ometi ei peata see TLT ASi arengut.
 
Предприятие TLT заслуживает доверия
Некоторое время назад отдел внутреннего контроля TLT AS начал надзорное производство для проверки законности поставок запчастей. Никаких нарушений обнаружено не было, но к нашему удивлению, в результате утечки информации общественности была представлена первоначальная версия документа, в которой еще отсутствовало заключение результатов надзорного производства. Разумеется, это предоставило повод для очередных нападок в сторону предприятия. Посовещавшись с членами совета TLT AS, было решено передать расследование полиции, чтобы исключить всевозможные подозрения.
Именно с этой целью председатель совета TLT AS, вице-мэр Калле Кландорф обратился в Центральную криминальную полицию, чтобы сообщить о возможном правонарушении. Он посчитал, что итоги внутреннего контроля показывают, что, несмотря на нововведения, не все сделки и складской учет прозрачны и это оставляет место для подозрений. На сегодняшний день уже стало ясно, что никакого преступления совершено не было. Осталось лишь подозрение в проступке и относительно этого министерство финансов проводит свое расследование.
Учитывая, что в последнее время предприятие TLT AS находится под пристальным вниманием СМИ, а также тот факт, что начатое министерством финансов расследование о возможном проступке вызвало широкий резонанс, я решил подробнее объяснить все в своем блоге. Считаю, что разумно сразу же обозначить здесь позицию предприятия по всем этим вопросам, чтобы исключить какие-либо спекуляции на эти темы. Я постараюсь основываться лишь на фактах и рассказать обо всем с практической стороны.
Подозрение о проступке касается длительного периода.
Начатое министерством финансов делопроизводство о проступке касается промежутка времени с 2017 по 2019 годы и связано с закупкой запчастей у фирмы Fastighet i Edeby AB.
Когда в сентябре 2018 года предприятие возглавило новое правление, одной из первостепенных задач было создание четкой и понятной системы по закупке запчастей, которая бы заменила прежнюю. По сделкам, совершенным до сентября 2018 года, сейчас ведется досудебное расследование и TLT AS предъявило бывшим работникам, действовавшим не в интересах предприятия, гражданский иск в размере 1,9 миллиона евро. Если в рамках своего делопроизводства министерство финансов выявит, что в этот период были совершены нарушения, то предприятие это признает, но с той лишь поправкой, что на сегодняшний день новое руководство вывело систему по закупке запчастей на новый уровень, запустив в мае прошлого года уникальную электронную систему по закупке запчастей Etend. Благодаря этому шагу мы окончательно отказались от сомнительной схемы закупок запчастей, которая действовала в 2017 и 2018 годах, когда запчасти покупались у узкого круга поставщиков, которые, как в итоге выяснилось, являлись фирмами-поставщиками, принадлежавшими людям, связанным с предприятием. Такое на нашем предприятие больше невозможно, так как в системе ETEND запчасти нам предлагают 57 партнеров и решающим аспектом здесь играет цена товара. Благодаря этому нам удалось добиться 30% сокращения расходов. Если перевести в денежный эквивалент, то это порядка 740 000 евро, сэкономленных лишь за первые 9 месяцев этого года.
Наша цель – добиться прибыли предприятия.
И вот мы подошли непосредственно к тому принципу работы, который был введен новыми членами правления TLT в сентябре 2018 года и которому следуют все сотрудники нашего предприятия. Нашей целью является сокращение расходов и увеличение прибыли предприятия. Мы тщательно следим за тем, чтобы наши тендеры отвечали всем требованиям закона, исходя в наших действиях и решениях из того, что мы хотим сократить расходы и повысить нашу эффективность. Мы постоянно следим за ценовыми запросами и исследуем рынки, потому что только так мы можем закупить запчасти, иногда даже в 17 раз дешевле! Например, в представительстве Volvo ролик натяжения ремня генератора стоит 177,93 евро, но то же самое можно приобрести на распродаже и за 10 евро. Ремень генератора в представительстве обошелся бы нам в 41,47 евро, но нам удалось его прибрести за 7 евро! Разница очевидна и что самое главное, использование запчастей с проверенных вторичных рынков не влияет на безопасность!
Особенно важно закупать дешевые запчасти для тех автобусов, чей срок службы уже заканчивается. В настоящий момент у нас в обращении находится порядка 150 автобусов, чей возраст превышает 15 лет. Их стоимость порядка 7000 евро. Десятки автобусов нуждаются в замене подшипника, новый подшипник для автобусов-гармошек стоит от 12 000 до 14 000 евро. На вторичном рынке его можно приобрести за 1,5-2,5 тысячи евро. Нет смысла так много инвестировать в автобусы, которые через год-два будут списаны, к тому же, зачем платить больше, если та же самая деталь, но подержанная и которая стоит дешевле оригинала, точно также работает? Или эта логика здесь не работает? Я так не думаю.  Учитывая, что нашему автобусному парку принадлежит порядка 500 единиц техники, то расходы на запчасти исчисляются миллионами, но в тоже время, возможно и сэкономить ровно на столько же. Также хотелось бы отметить, что в связи со стойким желанием Scania продолжить оспаривать конкурс на поставку газовых автобусов, значительно возрастает и наша потребность в запчастях.
Дело в том, что автобусы, которые мы хотим заменить газовыми, мы должны использовать до тех пор, пока государственный суд не решит, что делать дальше: принять на рассмотрение апелляцию Scania на решение окружного суда об отклонении их жалобы или нет. Желание одного из участника тендера до бесконечности спорить в суде принесет с собой не только нашему предприятию, но и городским налогоплательщикам в целом, дополнительные расходы. И здесь хочется спросить, где должна проходить черта в процессе поставок между разрешенным оспариванием и бизнес-этикой Scania. Складывается ощущение, что правление этого большого и успешного автобусного производителя не представляет, в какое нелицеприятное для имиджа фирмы действо их вовлекло местное представительство.
Если проступка нет, то делопроизводство необходимо завершить как можно скорее.
Предприятие TLT использовало финансовые средства в соответствии с принципами проведение госзакупок. Мы исходим из интересов предприятия, будучи экономными, эффективными и поддерживающими конкуренцию. Если скидка на приобретаемые запчасти действует короткий промежуток времени, в рамках которого мы можем приобрести товар дешевле в разы, то такую возможность необходимо использовать. Если электронная система Etend включает в предложение более 60 предприятий, которые конкурируя между собой снижают закупочную цену на запчасти, то это выгодно как предприятию, так и налогоплательщикам, за чьи деньги заказываются наши услуги. Закон о госзакупках не запрещает приобретать товар в рамках какой-либо кампании или быстрой распродажи. Из этого мы и исходили.
Цель делопроизводства, начатого министерством финансов, заключается в том, чтобы реализовать методы, которые помогут избежать проступков. Но необходимые методы в лице электронной системы Etend уже были реализованы и приняты в работу уже полгода назад. Какую же пользу принесет или насколько эффективным будет начатое делопроизводство о проступке? Если принять во внимание, что до назначения нового руководства, на предприятии всячески покрывались различные нарушение и в целом на предприятии царила неразбериха, причина которой на сегодняшний день устранена, то будет ли это достаточно для того, чтобы аргументировать затраченный ресурс министерства на это? Эти вопросы так и останутся висеть в воздухе до тех пор, пока от министерства не придет ответ, как они будут продолжать расследование.
Переняв бразды правления, новое руководство предприятия Таллиннский городской транспорт кардинально изменило рабочую среду и культур на предприятии, исключив любую возможность для возникновения коррупции. Разумеется, такой стиль управления большой организацией (TLT AS насчитывает около 2000 работников) пришелся не по душе тем, кто привык использовать беспорядок при ведении дел на предприятии в своих интересах. Учитывая, что новые электронные системы и регистры, которые были запущены в работу, исключают любые действия, направленные на получение личной выгоды, появилась группа деятелей, которые по-прежнему скучают по былым временам и всячески пытаются дискредитировать предприятие и работу действующего руководства перед лицом общественности.
К сожалению, представители СМИ идут у них на поводу и всячески ведутся на провокации, вводя в заблуждение общественность преждевременными выводами. Но смею вас заверить, что все это не остановит TLT AS от дальнейшего развития!
 
 
 
 
 
 
 
 

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Märkus: kommentaare saab postitada vaid blogi liige.